EX-MBA โปรดให้การสนับสนุนสปอนเซอร์เรา
Member Area
  Register
  View Account
  Update Your Info
  Logout
  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  แนะนำธุรกิจของท่าน
  เขียนบทความใหม่
  บอกต่อไปยังเพื่อนของท่าน
  เรื่องที่มีคนอ่านมากที่สุด

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร
 
  รับข่าวสารฟรี
ยกเลิกการรับข่าวสาร
 

ขอสินเชื่อ และประกันภัย
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ลด 10% ทันที
พ.ร.บ. รถยนต์ ลด 10% คุ้มครองทันที
สมัครบัตรเครดิต รับของกำนัลมากมาย
สำหรับผู้หญิงเท่านั้น
ผู้ชายห้ามคลิ๊ก
<< ดูบริการทั้งหมด >>

Information Links
 สถาบันการศึกษา
 ธนาคาร
 สายการบิน
 พยากรณ์อากาศ
 สถานีโทรทัศน์
 สำนักข่าวต่างประเทศ
 สำนักข่าวในประเทศ
 หน่วยงานราชการ
  อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

Searchค้นหางานออนไลน์

งานประจำ
งานนอกเวลา
งานอิสระ
งานสำหรับ น.ศ.ฝึกงาน

<< ประกาศรับสมัครงาน >>

Special Advertise

Banner Exchange

แหล่งรวมชุมชนของคน MBA
plasto-sein shop
Domain name and Web Hosting
ChiangMai Youth Hostel Association
tuxmba.com

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ไบนารี่ออฟชั่นคืออะไร ติดประกาศ พฤหัสบดี 01 ส.ค. 02@ 15:24:17 ICT โดย

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพิเศษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2545 และภาค 1 ปีการศึกษา 2546


ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่น 19 และรุ่น 20


จึงขอประกาศให้ทราบรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเอกที่เปิดสอน
1.1 การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
1.2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
1.3 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน (Financial Economics)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เทรดออฟชั่น 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
     กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากทบวงมหาวิทยาลัย (ให้ติดต่อยื่นคำร้องที่สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องนำสำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไปแสดงด้วย และอนุโลมให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนวันประกาศผลการคัดเลือก)
2.2 มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเปิดภาค)
2.3 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3. วิธีการคัดเลือก

   วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ จากหลักฐานประกอบการรับสมัคร

4. การสอบข้อเขียน

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์
4.2 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.5 แบบฟอร์มการประเมินผู้สมัคร
4.6 หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร

5. การขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่
เทรดไบนารี่ 5.1 กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถระยะที่ 2 ชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.2 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร 1 ชั้น 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.3 สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก Website (http://www.nida.ac.th/sde/sdeaform.pdf) เลือกหัวข้อใบสมัคร/แบบประเมิน โดยใช้กระดาษ A4
     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2375-0243, 0-2377-7400-19, 0-2377-9660-9 ต่อ 2247, 2324 และ 2419 โทรสาร 0-2375-8842

6. กำหนดการในการรับนักศึกษา รุ่น 19 และรุ่น 20

 

รุ่น 19

รับสมัครสอบ
ที่กองบริการการศึกษา
อาคารจอดรถระยะที่ 2 ชั้นล่าง

 

ตั้งแต่วันประกาศรับสมัคร ถึง
วันที่ 23 สิงหาคม 2545
(ในเวลาราชการ)
เสียค่าธรรมเนียม 600 บาท
วันที่ 26 –30 สิงหาคม 2545
(09.00 – 19.30 น.)
เสียค่าธรรมเนียม 800 บาท
  

สอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2545
(09.00 – 12.00 น.)
  

ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2545
รับเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2545
ชำระค่าธรรมเนียม วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2545
ปฐมนิเทศ/การบรรยายเตรียม
ความพร้อม
จะประกาศให้ทราบในวัน
ประกาศผลการคัดเลือก
เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2545

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเอกสารลงทะเบียนวิชาเรียน โดยชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็น นักศึกษา


 
Login
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่. ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ข้อมูลเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวรับสมัครนักศึกษา
· เสนอข่าวโดย admin
· HotScripts


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวรับสมัครนักศึกษา:
ม.ธรรมศาสตร์เปิด ป.โท หลักสูตรใหม่


หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน


ชื่อคุณ: Guest [ สมาชิกใหม่ ]

เรื่อง:


ความเห็น:

HTML ที่สามารถใช้ได้:
<b> <i> <a> <em> <br> <strong> <blockquote> <tt> <li> <ol> <ul>

ขอสินเชื่อออนไลน์ข้อความใดๆที่ปรากฏในเวปไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
Copyright © 2000 - EX-MBA.com All Rights Reserved
Any comments send to Admin